หมวดหมู่ : จุดเรียนรู้ ตำบลท่าก๊อ
เรื่อง : จุดเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลท่าก๊อ
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 2660
อังคาร ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
พิมพ์  

จุดเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลท่าก๊อ
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุหมู่เฮาร่วมใจ หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

*************************************************************************************************************************************************
            จุดเรียนรู้การบริหารจัดการขยะตำบลท่าก๊อ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการกำจัดขยะมูลฝอย และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะข้น เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าก๊อมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะ และสามารถ บริหารจัดการขยะภายในครัวเรือน และหมู่บ้านได้
โดยการบริหารจัดการขยะทั้ง 4 ประเภทมีดังนี้
    1. ขยะอินทรีย์ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้นวิธีบริหารจัดการขยะ
  • จัดเตรียมภาชนะหรือเศษ วัสดุภาชนะเหลือใช้เช่น ถังสีถัง พลาสติกใช้แล้ว ขนาดของ ภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะใน ครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความ เหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็น ถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มี ฝาปิด)
  • เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าว ที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของ ภาชนะนำ ภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะ อินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ สามารถทำได้มากกว่า 1 จุด
  •    
  • จัดทำคอกไม้ล้อมรอบต้นไม้ หรือสเวียน ไว้สำหรับรองรับขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียกนำขยะอินทรีย์ ขยะเปียก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษ หญ้า เศษใบไม้เทใส่ในจุดที่ได้ จัดเตรียมไว้ 
      
           2. ขยะทั่วไป ที่ไม่เน่าเสีย ไม่อันตราย แต่ก็นำมารีไซเคิลใช้ใหม่ไม่ได้ เช่น ซองขนมหรือถุงพลาสติกใส่อาหาร หลังประทานเสร็จแล้วให้นำไปล้างเศษขนมหรือเศษอาหารออกเพื่อป้องกันการเน่าเหม็น  ซึ่งสามารถนำมาแยกใส่ถังขยะจากขยะอื่นๆ เพื่อให้รถขยะมาเก็บต่อไป
  
          3.ขยะรีไซเคิล คือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้หรือแปรรูปใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น แก้ว ขวดน้ำ กระดาษ กระป๋อง เมื่อใช้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์เสร็จ ควรล้างหรือเช็ดให้สะอาด แล้วใส่ลงในถังขยะรีไซเคิลที่แยกไว้ เพื่อนำมาใช้ใหม่
  
          4.ขยะอันตราย คือขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตรายปนเปื้อน ซึ่งสามารถก่ออันตรายให้กับคนและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ ถ่านไฟ และแบตเตอรี่ โดยรวบรวมในถุงแยกออกจากชนิดของขยะอื่นๆ และนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับขยะอันตรายเท่านั้น

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :


//

35 เรื่อง
[ มือเก่า ]