ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติพงศ์ ชัยวงค์
ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้