ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร ขันธิมา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานวิชาการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวฒนธรรม
ที่อยู่ :136 ม.15 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
Telephone :0807241960
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวฒนธรรม