ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิราพร ขันธิมา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาศาสนาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการศึกษา