ชื่อ - นามสกุล :นายจตุพงษ์ ทองอิน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : คำสั่งช่วยงานการเจ้าหน้าที่