[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมนูหลัก
แผน อบต.
โครงสร้างองค์กร
เอกสารเผยแพร่

งบการเงิน
กองทุน สปสช.
แบบประเมินITA
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท่าก๊อ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ลิงค์หน่วยงาน
;

ปฏิทินกิจกรรม


มิถุนายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
งานจัดเก็บภาษี  
 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ถาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง
ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ผู้ประกอบการกิจการ ร้านค้า บ้านเช่าต่าง ๆ ตามลักษณะ ขนาดและทำเลที่ตั้งและจำนวนเดือนที่ประกอบการ
     ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.ผู้รับการประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. การชำระเงินค่าภาษี เมื่อผู้ประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ร.ด. 8) จะต้องชำระค่าภาษี ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
3. กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน ค่าภาษีให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน(ภ.ร.ด. 8) หากผู้ประเมินใหม่ไม่ยื่นคำร้อง (ภ.ร.ด.9) ภายในกำหนดจะหมดสิทธิ์ที่จะให้พิจารณาการประเมินใหม่
4. ผู้ประเมินจะต้องเสียค่าภาษี ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
5. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในกำหนด ผู้นั้นจะมีความผิดต้องระวางโทษไม่เกินสองร้อยบาทและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
     กรณีที่ผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
1. ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนดให้ เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
2. ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง
3. 
ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้าง
4. 
ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่ม ร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้าง
     เอกสารที่ใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน
2. สำเนาโฉนดที่ดิน-สัญญาซื้อขายโรงเรือน
3. สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าบ้าน (ถ้ามี)
4. ทะเบียนพาณิชย์-ทะเบียนการค้า
5. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายการเริ่มใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
6. แผนที่ตั้งของที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แทน)

ภาษีป้าย
      
ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฒษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วย อักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย
2. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรื่อที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ
     ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. ในการที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตัั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการ๓าษีภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือ นับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

3. ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่
ลักษณะ บาท
1.อักษรไทยล้วน 3
2. อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20
3. ป้ายต่อไปนี้
     ก.ไม่มีอักษร
     ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู้ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
40
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือ เครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้อัตรา ตาม 1. 2. หรือ 3. แล้วแต่กรณีและให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น 40
5. ป้ายใดเสียต่ำกว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท


ภาษีบำรุงท้องที่
     
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี
     เจ้าของที่ดิน ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาแล้วตายให้ผู้จัดการมรดก หรือทายาทผู้รับมอบอำนาจ ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ผู้จัดการเจ้าของที่ดินหรือนิติบุคคลนั้น เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
4.หลักฐานที่แสดงถึงการเป๋นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด.นส.3
5.ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
6. หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน
     กรณีที่เป็นการเสียภาษีในปีที่ไม่ใช่ปีที่ยื่นแบบ ภบท.5 ให้นำ ภบท.5 ท่นที่มอบให้เจ้าของที่ดิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้ายมาด้วย