[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมนูหลัก
แผน อบต.
โครงสร้างองค์กร
เอกสารเผยแพร่

งบการเงิน
กองทุน สปสช.
แบบประเมินITA
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท่าก๊อ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ลิงค์หน่วยงาน
;

ปฏิทินกิจกรรม


พฤศจิกายน 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
ภารกิจ อำนาจหน้าที่  
 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ มีอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติและแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมกฎหมายอื่น รวมถึงความต้องการของราษฎร และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกองกับต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ วิสันทัศน์และแผนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นโยบายรัฐและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.      ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
-          รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทาเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-          ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-          ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
-          ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
-          ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
-          ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
2.      ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
-          ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
-          ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-          บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
3.      ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
-          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-          การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
4.      ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
-          กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
-          การท่องเที่ยว
-          การผังเมือง
-          ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
5.      ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-          การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
-          การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
6.      ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-          การจัดการศึกษา
-          การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-          การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการส่งเสริมวัฒนธรรม
7.      ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
-          การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
-          การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื่อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
-          การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
-          การสาธารณูปการ
-          การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
-          การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
-          การส่งเสริมการท่องเที่ยว
-          การจัดการศึกษา
-          การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
-          การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
-          การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
-          การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
-          การส่งเสริมกีฬา
-          การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
-          ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
-          การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
-          การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
-          การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
-          การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน
-          การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
-          การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
-          การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณอื่น ๆ การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-          การผังเมือง
-          การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
-          การดูแลรักษาที่สาธารณะ
-          การควบคุมอาคาร
-          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-          การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-          กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
-          ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
-          การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
-          หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอันขององค์การบริหารส่วนตำบล
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ท่าก๊อ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน