[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เลขที่ 179 หมู่ที่ 26 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย : ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
เมนูหลัก
แผน อบต.
โครงสร้างองค์กร
เอกสารเผยแพร่

งบการเงิน
กองทุน สปสช.
แบบประเมินITA
แบบสอบถาม

   แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ท่าก๊อ


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ต้องปรับปรุง


ลิงค์หน่วยงาน
;

ปฏิทินกิจกรรม


ตุลาคม 2563
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาจาก google
ลิงค์แนะนำ


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  
 


3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนพัฒนายุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
ช่วงระยะสามปี คือ พ.ศ. 2560 -2562 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อได้กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนถึงนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
3.1.1        วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ
 
                             ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวก
รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
 
     3.1.2    ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลท่าก๊อ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
2. ส่งเสริมการทะนุบำรุงศาสนาและจริยธรรมและการอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
3. ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการและพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัวให้เกิดความอบอุ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.       ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.       ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.       ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
          1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
          2. พัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล
แนวทางการพัฒนา
          1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มต่างๆในตำบลรวมทั้งสนับสนุนเงินหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
          1. การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
          1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศในการบริการและบริหารจัดการ
          2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ