องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐น. เป็นต้นไป